مدیران بخش گردشگری استان اصفهان

مدیران کارگروه جامعه گردشگری الکترونیک ایران - استان اصفهان

آقای فرنیا رئیس
آقای امساکی دبیر
آقای لوافان عضو هیئت رئیسه
آقای اشجع عضو هیئت رئیسه
آقای حیدری عضو هیئت رئیسه