مدیران بخش گردشگری استان فارس

مدیران کارگروه جامعه گردشگری الکترونیک ایران - استان فارس

فریزاد تیموری رئیس
محمد یزدان پناه نایب رئیس
مهدی فروزش فر عضو هیئت رئیسه و دبیر
محمد مهدی امام جمعه عضو هیئت رئیسه و قائم مقام دبیر
علیرضا تهرانی عضو هیئت رئیسه