کارگروه جامعه

کارگروه های تعریف شده در جامعه گردشگری الکترونیکی ایران به شرح زیر می باشد.

1- کارگروه نرم افزار، وب و تجارت الکترونیکی گردشگری 

2- کار گروه فرهنگ سازی و آموزش فناوری اطلاعات در گردشگری

3- کارگروه سخت افزار، شبکه سیستم های حفاظتی گردشگری 

4- کارگروه سیستم های اتوماسیون