کارگروه جامعه

کارگروه های تعریف شده در جامعه گردشگری الکترونیکی ایران به شرح زیر می باشد.

1- کارگروه تراول تک

2- کارگروه OTA

3- کارگروه حقوقی و امور بین الملل

4- کارگروه استارت آپ های نوین

5- کارگروه ارز دیجیتال

6- کارگروه برنامه ریزی و اطلاع رسانی و تبلیغات دیجیتال

7- کارگروه خدمات الکترونیکی ویزا

8- کارگروه خدمات الکترونیکی طبیعت گردی