مدیران بخش گردشگری استان آذربایجان شرقی

مدیران کارگروه جامعه گردشگری الکترونیک ایران - استان آذربایجان شرقی

رضا جدیری ملکی رئیس
رضا اکبری امینی نایب رئیس
فرخ فرشباف لیجان دبیر