مدیران بخش گردشگری استان خراسان رضوی

مدیران کارگروه جامعه گردشگری الکترونیک ایران - خراسان رضوی

محمدصادق امين شريعتی رئیس
مصطفي ندافی نایب رئیس
محسن تبريزی دبیر هیئت رئیسه
حميدرضا عبدی عضو ناظر هيئت رئيسه