مدیران و پرسنل

نام و نام خانوادگی : حسن تقی زاده انصاری

سمت : رئیس هیئت مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : تقی حسین زاده

سمت : دبیر و عضو هیئت مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : ابراهیم پور فرج

سمت : نایب رییس هیئت مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : خسرو گلشن ایرانپور

سمت : عضو هیئت مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : فریبرز انصافی

سمت : خزانه دار و عضو هیئت مدیره ...

جزئیات