مدیران و پرسنل

نام و نام خانوادگی : حسن تقی زاده انصاری

سمت : رئیس هیئت مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : تقی حسین زاده

سمت : دبیر و عضو هیئت مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : ابراهیم پور فرج

سمت : نایب رییس هیئت مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : اباذر افشار

سمت : خزانه دار و عضو هیئت مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : مجتبی خزایی

سمت : عضو هیئت مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : میرنیما قاضی

سمت : عضو هیئت مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : فریبرز انصافی

سمت : عضو هیئت مدیره ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : بابک شاینده

سمت : عضو هیئت مدیره (علی البدل) ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : امیدعلی دریجانی

سمت : عضو هیئت مدیره (علی البدل) ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : دکتر سید مهدی حسینی

سمت : بازرس ...

جزئیات

نام و نام خانوادگی : مصطفی محمودی

سمت : مشاور و بازرس (علی البدل) ...

جزئیات