مدیران بخش گردشگری استان تهران

مدیران کارگروه جامعه گردشگری الکترونیک ایران - استان تهران

آقای دستمالچی رئیس
آقای کاظم پور نائب رئیس
آقای قنبر زاده دبیر