درباره ما

اهداف تشکیل جامعه

به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی دست اندرکاران گردشگری الکترونیکی که خود متضمن توسعه و رونق صنعت گردشگری و تقویت بنیان اقتصادی کشور می باشد، جامعه گردشگری الکترونیکی ایران با اهداف زیر تشکیل گردید:

 

1: مطالعه، مشاوره و ارائه استانداردهای فنی و تخصصی، تهیه روش ها و آئین نامه ها در حوزه گردشگری الکترونیک با هماهنگی مراکز زیربط؛

2: تهیه و ارائه برنامه های ساماندهی و توسعه تجارت الکترونیکی گردشگری در کشور با هماهنگی و مجوز مراجع ذیربط؛

3: ارائه نشان ویژه برای اعضایی که طبق استانداردهای فنی در محیط اینترنت به گردشگری الکترونیک اشتغال دارند؛

4: همکاری در نظارت های فنی بر فعالیت های کلیه مراکز خدمات گردشگری که در حوزه گردشگری الکترونیک به فعالیت مشغول می باشند؛

5: رسیدگی به اختلافات فی مابین اعضاء و مشتریان و مراکز خدمات گردشگری و برقراری ارتباط مناسب با اعضای جامعه و جلوگیری از فعالیت های موازی که باعث زیان و خسارت برای اعضاء و یا گردشگری می گردد؛

6: دفاع از اعضاء در محاکم قانونی و تعامل با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی برای حفظ حقوق اعضاء؛

7: انجام مطالعات لازم در خصوص توسعه کیفی و کمی گردشگری الکترونیک؛

8: حضور در مجامع بین المللی به نمایندگی از فعالان گردشگری الکترونیک؛

9: برگزاری سمینارها و نمایشگاه های تخصصی و برنامه های آموزشی و پژوهشی در محدوده وظایف جامعه؛

10: تهیه و ارائه طرح های سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه فعالیت های جامعه؛

11: ارائه مشاوره به اعضاء در زمینه های مورد نیاز در حوزه گردشگری الکترونیک؛

12: ایجاد ارتباط و هماهنگی مابین اعضاء جامعه و موسسات، نهادها، دستگاه ها و شرکت ها؛

13: تبلیغات، اطلاع رسانی و معرفی خدمات اعضاء به یکدیگر و سایرین در راستای توسعه و فرهنگ سازی گردشگری الکترونیکی.