اخبار

هیئت رئیسه کارگروه تراول تک جامعه گردشگری الکترونیکی ایران انتخاب شدند

هیئت رئیسه کارگروه تراول تک جامعه گردشگری الکترونیکی ایران انتخاب شدند

در سومین جلسه هیئت مدیره جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، گزارش عملکرد وانتخاب هیئت رئیسه آنها مطرح گردید و اهداف وظایف و الویت های کارگروه های جامعه تعیین گردید و سپس هیئت رئیسه کارگروه تراول تک معرفی شدند. آقایان مهندس مهدی دستمالچی به عنوان رئیس کارگروه تراول تک، مهندس جواد قنبرزاده دبیر کارگروه، مهندس فرشاد کاظم پور نایب رئیس کارگروه انتخاب و معرفی شدند. هیئت مدیره جامعه در راستای اهداف عالیه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران، برایشان آرزوی موفقیت داشتند.

روابط عمومی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

2720

نظرات کاربران

نظر شما