اخبار

۲ اسفند روز پاسداشت خاطره آفرینان

۲ اسفند روز پاسداشت خاطره آفرینان
حسن تقی زاده انصاری
رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران
سفر و‌گردشگری با خاطره و خاطره سازی همراه است؛آنچه که در آخر هر سفر باقی می ماند بیش از تجربه ها،خاطره ها است و هرچه قدر تاثیر خاطره ها بر روح وجان گردشگربیشتر  باشد،باز آفرینی ان دلنشین تر خواهد بود.
اما؛چه کسی یا چه کسانی می توانند در گردشگری نقش مستقیم درخاطره آفرینی گردشگران را رقم بزنند.
واژه راهنمای گردشگری ،تورلیدر  یا تور گاید برای گردشگران و مسافران واژه  دور از ذهنی نیست.فردی  که می تواندعلاوه برآرامش ومدیریت سفر یک خاطره کوچک ‌را به خاطره ای بزرگ وفراموش نشدنی تبدیل کند.
 
بدون تردید راهنمای سفر نقش کلیدی یک رابط را بین محیط (جامعه‌ی میزبان) و گردشگران وسایرذینفعان ایفا می‌کند. هر چه راهنمای سفر در کارش موفق‌تر باشد، کوله‌باری که گردشگر با خود به ارمغان می‌‌برد نیز غنی‌تر بوده و رضایت وی از سفرش بیشتر خواهد بودوجوامع  مرتبط نیز بیش ازپیش ازآن منتفع می شوند.
 ۲ اسفند برابر با ۲۱ فوریه به نام روز راهنماتعیین شده که به لحاظ اهمیت وجایگاه این شغل در تقویم جهانی ثبت شده است.
.
 از سال ۱۹۹۰ و پس از تشکیل فدراسیون جهانی  راهنمایان برای گرامیداشت روز  راهنمای گردشگری دربسیاری ازنقاط جهان جشن گرفته می شود.
راهنمای گردشگری بعنوان یکی از قدیمی ترین شغل های جهان بوده وانتخاب یک روز در تقویم جهانی نیز بیانگرشغل وحرفه ای ارزشمند مورد توجه وبا اهمیت شناخته شده است.
 
راهنمایان گردشگری می کوشند تازیبائیهای فرهنگی،تاریخی وطبیعی میهن خود وسایرنقاط جهان را به نحوی شایسته معرفی کنند.
وصدالبته راهنمایان گردشگری سفیران فرهنگی هستند وبعنوان کلید مقاصدو دنیایی از مجهولات موجود در جامعه‌ی میزبان را برای میهمانش به معلومات تبدیل کنند و این گشایش درها زمانی راحت امکان پذیر می‌شود که درجه‌ی اطلاعات و آگاهی‌های راهنما نیز در حد مقبولی باشد؛ به عبارتی آگاهی‌های او در حکم ابزار کار وی است و هر چه این ابزار مرغوب‌تر، دقیق‌تر، ظریف‌تر و کارآمدتر باشد، روند خاطره سازی نیز، بهتروعمیق ترصورت می‌پذیرد بویژه درشرایطی که وجود تکنولژی موجب  هوشمندسازی درسفرشده و گردشگران هوشمند خواستار راهنمایان هوشمند درسفرهستند.
چند سالی می شود که در کشور ما هم همگام با سایر کشورهای جهان روز راهنما گرامی داشته می شود. شایدفعالیت راهنمایان ایران به دلیل بعضا متغیرها،کم بود زیرساختها، شرایط اقتصادی و اجتماعی وانتظارات گردشگران دشوار و سخت تر باشد ولی با وجود برخی مشکلات راهنمایان فرهیخته توانمند و فعال گردشگری در ایران عاشقانه برای معرفی ایران عزیز درتلاش اند ونیز برای سربلندی و شکوه میهن می کوشند،اما؛ هنوز این شغل در ایران از طرف بسیاری از بخشهای دولتی وخصوصی نا شناخته مانده است.
امید است همراه با پاسداشت وتبیین خدمات ارزشمند راهنمایان این روزجهانی فصلی نو‌ در گردشگری و شغل راهنمایان پدیدآورد.
 
مغتنم است نیکو روز جهانی راهنمایان را به تمامی فعالان این عرصه تبریک گفته وباابراز امتنان ازتلاشهای ارزنده این عزیزان توفیق و شادمانی برایشان آرزومند باشیم.
 
روابط عمومی جامعه گزدشگری الکترونیکی ایران

6110

نظرات کاربران

نظر شما