اعضای هیات مدیره

اباذر افشار

اباذر افشار (خزانه دار و عضو هیئت مدیره)
اباذر افشار

سابقه : مدیرعامل شرکت طراحی وبسایت ایران تکنولوژی