خدمات جامعه

خدمات جامعه :
 ۱.ارائه مشاوره به اعضاء در زمینه های مورد نیاز در حوزه گردشگری الکترونیک.
۲. ایجاد ارتباط و هماهنگی مابین اعضاء جامعه و موسسات، نهادها، دستگاه ها و شرکت ها.
۳.تبلیغات، اطلاع رسانی و معرفی خدمات اعضاء به یکدیگر و سایرین در راستای توسعه و فرهنگ سازی گردشگری الکترونیکی.
۴.رسیدگی به اختلافات فی مابین اعضاء و مشتریان و مراکز خدمات گردشگری و برقراری ارتباط مناسب با اعضای جامعه و جلوگیری از فعالیت های موازی که باعث زیان و خسارت برای اعضاء و یا گردشگری می گردد.
۵.دفاع از اعضاء در محاکم قانونی و تعامل با سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی برای حفظ حقوق اعضاء.
۶.انجام مطالعات لازم در خصوص توسعه کیفی و کمی گردشگری الکترونیک.
برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت استفاده از خدمات میزبان با تخفیف مذکور با واحد روابط عمومی جامعه هماهنگ فرمائید.