اعضای هیات مدیره

ابراهیم پور فرج

ابراهیم پور فرج (نایب رییس هیئت مدیره)
ابراهیم پور فرج

سابقه : مدیرعامل آژانس مسافرتی پاسارگاد و رئیس جامعه تورگردانان