اعضای هیات مدیره

تقی حسین زاده

تقی حسین زاده (دبیر و عضو هیئت مدیره)
تقی حسین زاده

سابقه : مدیرعامل آژانس مسافرتی چهار فصل