اعضای هیات مدیره

حسن تقی زاده انصاری

حسن تقی زاده انصاری (رئیس هیئت مدیره)
حسن تقی زاده انصاری

سابقه : مدیرعامل هلدینگ گردشگری مارکوپولو