اعضای هیات مدیره

مصطفی محمودی

مصطفی محمودی (مشاور و بازرس (علی البدل))
مصطفی محمودی

سابقه : مدیر آموزشگاه گردشگری آتالند، مشاور هلدینگ گردشگری مارکوپولو، عضو کارگروه آموزش و پژوهش جامعه هتلداران
برنامه‌ریز و مشاور بازاریابی و تبلیغات دیجیتال