اعضای هیات مدیره

دکتر سید مهدی حسینی

دکتر سید مهدی حسینی

سابقه : مدیر هتل هویزه کوثر