اعضای هیات مدیره

بابک شاینده

بابک شاینده (عضو هیئت مدیره (علی البدل))
بابک شاینده

سابقه : مدیرعامل شرکت سفر زون