اعضای هیات مدیره

میرنیما قاضی

میرنیما قاضی (عضو هیئت مدیره)
میرنیما قاضی

سابقه : مدیر شرکت گردشگری علی بابا