مقالات

سَر نام‌های بازاریابی دیجیتال (بخش دوم)

سَر نام‌های بازاریابی دیجیتال (بخش دوم)

LPO – Landing Page Optimization     بهینه سازی صفحه فرود

MAU – Monthly Active Users             کاربران فعال ماهانه

MOFU – Middle Of The Funnel          میانه قیف

MSN – Microsoft Network                  شبکه میکروسافت

NSI – Network Solutions                    راه حل های شبکه ای

OBL – Outbound Link                                پیوند بیرونی (لینک دهی به خارج وبسایت)

PA – Page Authority (Moz)         اعتبار صفحه

PFI – Pay For Inclusion          پرداخت برای ورود

PFP – Pay For Performance              پرداخت برای عملکرد

PPC – Pay Per Click                                 پرداخت به ازای هر کلیک

PPL – Pay Per Lead                                  پرداخت به ازای جذب مشتری جدید

PPS – Pay Per Sale                                پرداخت به خاطر هر فروش

PR – Page Rank                                             رتبه صفحه

PV – Page View                                           مشاهده صفحه

QS – Quality Score                                       امتیاز کیفیت

RFP – Request For Proposal                       درخواست پیشنهاد

ROAS – Return On Ad Spend                       بازدهی آگهی

ROI – Return on Investment                         بازگشت سرمایه

RON – Run Of Network                                اجرای شبکه

ROS – Run Of Site                                       اجرای وبسایت

RSS – Real Simple Syndication           تشکیل ارتباط های بسیار ساده

RT – Retweet                                                  بازتوییت

SEM – Search Engine Marketing              بازاریابی موتور جستجو

SEO – Search Engine Optimization        بهینه سازی موتور جستجو

SERP – Search Engine Results Page       صفحه نتایج موتور جستجو

SMM – Social Media Marketing              بازاریابی شبکه اجتماعی

TLD – Top Level Domain                            دامنه سطح بالا

TOFU – Top Of The Funnel                              ته قیف

UGC – User Generated Content           محتوای تولید شده توسط کاربر

UI – User Interface                                        رابط کاربری

URL – Universal Resource Locator           مکانیاب منبع جهانی

USP – Unique Selling Proposition        پیشنهاد فروش منحصر به فرد

UV – Unique Visitor                                  بازدیدکننده خاص

WMT – Webmaster Tools                           ابزارهای وب مستر

WOM – Word of Mouth                              به صورت شفاهی

WP – WordPress                                             وردپرس

WWW – World Wide Web                       شبکه گسترده جهانی

تاریخ خبر : 1399/06/01

نویسنده : مصطفی محمودی

1660

نظرات کاربران

نظر شما