اخبار

دیداروگفتگوی رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران بادکترطالبیان

دیداروگفتگوی رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران بادکترطالبیان

یداروگفتگوی رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران بادکترطالبیان معاون  میراث فرهنگی وزارت گردشگری ودکتر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات واستاد محیط طباطبایی رئیس کمیته ملی ایکوم،دراین دیدارصمیمانه درارتباط بازمینه های همکاری مشترک درحوزه میراث دیجیتال تبادل نظرگردید.

2652

نظرات کاربران

نظر شما