اخبار

تعیین مسئولین نمایندگی وشعبه جامعه در استان اصفهان

تعیین مسئولین نمایندگی وشعبه جامعه در استان اصفهان

تعیین مسئولین نمایندگی وشعبه جامعه در استان اصفهان

دراحکام جداگانه ی صادره ازسوی دکترانصاری رئیس جامعه گردشگری الکترونیکی ایران،
آقایان محمدرضا فرنیا بعنوان رئیس، امیرمسعودلوافان بعنوان نایب رئیس ومهدی امساکی بعنوان دبیر نمایندگی وشعبه جامعه گردشگری الکترونیکی ایران دراستان اصفهان تعیین گردیدند.
روابط عمومی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

2060

نظرات کاربران

نظر شما