مقالات

سَر نام‌های بازاریابی دیجیتال (بخش اول)

سَر نام‌های بازاریابی دیجیتال (بخش اول)

AOL – America Online آمریکا آنلاین

ASP – Application Service Provider ارائه دهنده خدمات نرم افزاری

B2B – Business to Business   شرکت به شرکت

B2C – Business to Consumer   شرکت به مشتری

BOFU – Bottom of The Funnel سر قیف (مجاب کردن افراد برای مشتری شرکت شدن)

CMS – Content Management System سامانه مدیریت محتوا

CPA – Cost Per Action هزینه هر اقدام

CPC – Cost Per Click     هزینه هر کلیک

CPL – Cost Per Lead     هزینه جذب مشتری

CPM – Cost Per Impression (Thousand) هزینه به ازای هر بازدید

CPS – Cost Per Sale هزینه هر فروش

CPV – Cost Per View   هزینه هر مشاهده

CR – Conversion Rate   نرخ تبدیل

CRM – Customer Relationship Management مدیریت رابطه با مشتری

CRO – Conversion Rate Optimization بهینه سازی نرخ تبدیل

CSS – Cascading Style Sheets برگه های الویت بندی شده

CTA – Call To Action فراخوان اقدام

CTR – Click-Through Rate نرخ کلیک

DA – Domain Authority (Moz) اعتبار دامنه

DNS – Domain Name System     سامانه نام دامنه

eCPM – Effective CPM (Cost Per Mille) هزینه هر بازدید موثر

EPC – Earnings Per Click   درآمد کسب شده به ازای هر کلیک

FB – Facebook   فیسبوک

FFA – Free-For-All (Link List)   رایگان برای همه

FTP – File Transfer Protocol   پرتکل انتقال فایل

GA – Google Analytics     تجزیه و تحلیل ترافیک گوگل

IBL – Inbound Link           پیوند ورودی (لینک دهی داخلی)

IM – Instant Messaging   پیام رسانی فوری

KPI – Key Performance Indicator   شاخص عملکرد کلیدی

تاریخ خبر : 1399/06/01

نویسنده : مصطفی محمودی

2316

نظرات کاربران

نظر شما