اخبار

مشاور هوشمند سازی مراکز اقامتی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

مشاور هوشمند سازی مراکز اقامتی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران

انتصاب جناب دکتر علیرضا تهرانی بسمت مشاور هوشمندسازی مراکز اقامتی جامعه گردشگری الکترونیکی ایران 

801

نظرات کاربران

نظر شما